Έντυπο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου 26.04.2013