Έντυπο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου 23.06.2011