Ανακοίνωση Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (29/06/2009)