Ανακοίνωση Απόφασεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (23/06/2011)