Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της εκποίησης κλασματικών υπολοίπων