Ανακοίνωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με Αύξηση Ονομαστικής Αξίας