Ανακοίνωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με Kεφαλαιοποίηση Kερδών Προηγούμενων Χρήσεων