Ανακοίνωση του μετοχικου κεφαλαίου της εταιρίας, Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2007