Ανακοίνωση Εσωτερικού Ελεγκτή – Υπεύθυνου Εταιρικών Ανακοινώσεων