Αξιολόγηση Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Διαπίστωση πλήρωσης κριτηρίων