Ανακοίνωση Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου