Αντίγραφο Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου Συγκρότησης σε σώμα 2.6.2022