Ανακοίνωση Ανασυγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου