Ανακοίνωση Ανασυγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου_Ορθή Επανάληψη