Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα 2.6.2022