Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18.12.2019