Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21.06.2019