Αρχές

H AS Cοmpany  έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία και έμφαση στην εφαρμογή κανόνων λειτουργίας και στη θέσπιση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στην Εταιρεία.

Η Εταιρεία καθημερινώς προσπαθεί για:

  • Διαφάνεια στη διοίκηση.
  • Ανεξαρτησία ανάμεσα στη διοίκηση και στο θεσμό του ελέγχου.
  • Επίδειξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Στη βάση αυτή υιοθετήθηκε  ένα δομημένο μοντέλο διοίκησης, που καλύπτει τις ανάγκες και τους στόχους της Εταιρείας ,και είναι προσαρμοσμένο και στις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν.

Έτσι,για το συμφέρον και των μετόχων ,η διοίκηση έχει καταστήσει σαφή τη θέληση της και την πολιτική της να ελέγχεται για τις ηθικές, νομικές και επιχειρηματικές ευθύνες της στη μακροπρόθεσμη διακυβέρνηση της Εταιρείας.

Η AS Company  βρίσκεται ήδη σε πλήρη εφαρμογή με όλους τους κανόνες συμπεριφοράς των εισηγμένων  εταιρείων που θέσπισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την  από 5/204/14.11.2000,ΦΕΚ 1487 Β’, 6/12/2000 απόφασή της ,όπως εκάστοτε ισχύει.

PDF Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης – Αιτιολόγηση