10 Ιουνίου 2022

Αντίγραφο Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου Συγκρότησης σε σώμα 2.6.2022

10 Ιουνίου 2022

Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα 2.6.2022

2 Ιουνίου 2022

Πίνακας Αναλυτικών Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2.6.2022

2 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου

2 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου

2 Ιουνίου 2022

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2.6.2022

11 Μαΐου 2022

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου Χρήσης 2021

11 Μαΐου 2022

Έντυπο Επιστολικής Ψήφου

11 Μαΐου 2022

Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής – Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπευσης

11 Μαΐου 2022

Κοινή Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ στις 02.6.2022

Γενικές Συνελεύσεις 2022