26 Νοεμβρίου 2021

Πίνακας Αναλυτικών Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 26.11.2021

26 Νοεμβρίου 2021

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 26.11.2021

4 Νοεμβρίου 2021

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

4 Νοεμβρίου 2021

Σχέδιο απόφασης Έκτακτης Γ.Σ. επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης 26.11.2021

4 Νοεμβρίου 2021

Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

4 Νοεμβρίου 2021

Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής – Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπευσης

4 Νοεμβρίου 2021

Έντυπο Επιστολικής Ψήφου

4 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 26.11.2021

2 Ιουλίου 2021

Αντίγραφο Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου Συγκρότησης σε σώμα 25.6.2021

2 Ιουλίου 2021

Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα 25.6.2021

Γενικές Συνελεύσεις 2021