Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος Χρήσεως 2022