Ανακοινοποίηση στο ορθό _Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος Χρήσεως 2022