Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2010