Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2015