Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Εννεαμήνου 2020