1η Αναθεώρηση της Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018