Δικαιώματα Μετόχων

Δικαιώματα Μετόχων

Γενικά

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας  διαιρείται  σε 21.876.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,38 ευρώ η μια.

Δικαιώματα Μετόχων

Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το οποίο δεν περιέχει διατάξεις  περισσότερο περιοριστικές από ότι προβλέπει ο Νόμος. Η κατοχή του τίτλου  της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του Καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων  αποφάσεων  των Γενικών Συνελεύσεων  των μετόχων, έστω κι αν δεν έλαβε μέρος. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων. Όλες  οι μετοχές της Εταιρείας  είναι  ελεύθερα διαπραγματεύσιμες .

Η ευθύνη των μετόχων  περιορίζεται μέχρι το ύψος της ονομαστικής αξίας των μετοχών που αυτοί κατέχουν και μετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας ανάλογα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιοδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων.

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται  στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Οι δανειστές του μετόχου της Εταιρείας ως και οι καθολικοί ή και οι ειδικοί διάδοχοι αυτού, σε καμία περίπτωση  δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμειχθούν  με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισής της.

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας ως προς τις σχέσεις του με αυτή και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα  των Τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της.

Κάθε κοινή μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου .Συγκύριοι κοινών μετοχών  για να έχουν δικαίωμα  ψήφου, πρέπει να υποδείξουν το  άτομο που θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, μέχρι δε τον καθορισμό αυτόν, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Οι μέτοχοι δικαιούνται να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξούσιου. Για να μετάσχουν οι μέτοχοι στη Γενική Συνέλευση πρέπει:

Εάν έχουν προβεί σε απούλοποίηση των μετοχών τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν -μέσω του χειριστή τους –τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (2ο χλμ Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο, 57013, Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκης) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής συνέλευσης.

Μέτοχοι που δε συμμορφώνονται με τα παραπάνω θα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με την άδεια της Εταιρείας.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου :

α.  Έχουν  το δικαίωμα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας το διορισμό ενός ή περισσότερων ελεγκτών ειδικά για τον έλεγχο της Εταιρείας ,σύμφωνα με τα άρθρα 40,40ε του Ν.2190/1920.
β.  Μπορούν να ζητήσουν τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή μέσα σε  χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τριάντα (30) ημέρες  από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αναγράφουν  τα θέματα για τα οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Kάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας.

Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στους μετόχους της Εταιρείας μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε  τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την προσκόμιση της Βεβαίωσης Δικαιούχου Μερίσματος Ανώνυμων Αξιών στα Γραφεία της Εταιρείας ή όπου αλλού ορισθεί.Ο τρόπος καταβολής ανακοινώνεται δια του Τύπου. Τα μερίσματα τα οποία δε ζητήθηκαν για μια πενταετία παραγράφονται υπέρ του δημοσίου.

Σε ο,τι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των μετοχών, προκειμένου να συμμετάσχει ο μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας  και τη διαδικασία πληρωμής του μερίσματος, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήματος Άυλων  Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.