Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2010-30.09.2010