Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2013-30.09.2013