Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2013-31.03.2013