Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2012-30.09.2012