Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2011-31.03.2011