Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2011-30.09.2011