Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2010-31.03.2010