Εξαμηνιάια Οικονομική Έκθεση για την Περίοδο 01/01/2015 30/06/2015