Εξαμηνιαία οικονομική Έκθεση για την περίοδο 01.01.2014-30.06.2014