Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο 01.01.2013-30.06.2013