Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο 01.01.2011-30.06.2011