Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο 01.01.2010-30.06.2010