Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01/01/2018-30/06/2018