Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01/01/2020 έως 30/06/2020