Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01/01/2021 έως 30/06/2021