Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01/01/2019-30/06/2019