Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01/01/2016-30/06/2016