Εσωτερικός Έλεγχος

Εσωτερικός Έλεγχος

 

Η AS Company έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία και έμφαση στην εφαρμογή κανόνων λειτουργίας και στη θέσπιση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στην Εταιρεία.

Η Εταιρεία καθημερινώς προσπαθεί για:
– Διαφάνεια στη διοίκηση
– Ανεξαρτησία ανάμεσα στη διοίκηση και στο θεσμό του ελέγχου
– Επίδειξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Στη βάση αυτή υιοθετήθηκε ένα δομημένο μοντέλο διοίκησης, που καλύπτει τις ανάγκες και τους στόχους της Εταιρείας, και είναι προσαρμοσμένο και στις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν.
Έτσι για το συμφέρον και των μετόχων, η διοίκηση έχει καταστήσει σαφή τη θέλησή της και την πολιτική της να ελέγχεται για τις ηθικές, νομικές και επιχειρηματικές ευθύνες της στη μακροπρόθεσμη διακυβέρνηση της Εταιρείας.
Η AS Company βρίσκεται ήδη σε πλήρη εφαρμογή και ταύτιση με όλους τους κανόνες συμπεριφοράς των εισηγμένων εταιρειών που θέσπισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την από 5/204/14.11.2000, ΦΕΚ 1487 Β, 6/12/2000 απόφασή της, όπως εκάστοτε ισχύει.

Από το 2000 η AS Company διαθέτει Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο έχει:

– Την ευθύνη της συνεχούς παρακολούθησης της λειτουργίας της εταιρείας
– Την υποχρέωση να ενημερώνει εγγράφως σε τακτά χρονικά  διαστήματα  το Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των αρχών χρηστής διαχείρισης και την εφαρμογή  του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας.
Επικεφαλής του τμήματος ελέγχου είναι η Θεοδώρα Κουφού, στέλεχος της εταιρείας με αυτή την αρμοδιότητα από το 2001.
– Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο περιγράφεται με ακρίβεια στο οργανόγραμμα της εταιρείας, συμπεριλαμβάνονται επιπροσθέτως και τα εξής:
– Έλεγχος τήρησης κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας
– Έλεγχος τήρησης του κανονισμού επιπέδων έγκρισης και αρμοδιοτήτων των Διευθυντικών στελεχών
– Έλεγχος των σχέσεων με τις επιχειρήσεις στις οποίες οι κύριοι μέτοχοι και τα μέλη του Δ.Σ   συμμετέχουν είτε στο μετοχικό κεφάλαιο είτε στα διοικητικά τους συμβούλια.
– Η Διοίκηση της εταιρείας παρέχει στη διοίκηση και στα μέλη του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου πλήρη ανεξαρτησία στην άσκηση των καθηκόντων  τους,καθώς και όλα τα απαραίτητα μέσα που απαιτούνται και διευκολύνουν την άσκηση του σημαντικού ελεγκτικού και προληπτικού έργου τους.

Με αναφορά στην πλήρως δομημένη διοίκηση που εφαρμόζεται, η AS Company χρησιμοποιεί τον εσωτερικό έλεγχο ως βασικό εργαλείο στην εφαρμογή κανόνων  διαχείρησης κινδύνου (Risk Management), αλλά και γενικότερα στην  εφαρμογή αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Βασική προυπόθεση της εφαρμογής των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Ελέγχου είναι η κάλυψη του οργανισμού με πλήρες πλαίσιο διαδικασιών. Σε εφαρμογή αυτών των αρχών η AS Company κατά τη χρήση του 2005, θέσπισε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαδικασιών και ελέγχου ,το οποίο καλύπτει όλες τις λειτουργίες και συναλλαγές.

Βασικά στοιχεία του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας

Υπεύθυνος
Η υπεύθυνη για την τήρηση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας είναι η επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου διορίζεται από το Δ.Σ της  Εταιρείας και αναφέρεται αποκλειστικά σε αυτό.

Το Δ.Σ της Εταιρείας οφείλει να παρέχει σε όλα τα μέλη του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση της άσκησης αποτελεσματικού ελέγχου.

Η σύνθεση του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι αυτή που αντικειμενικά απαιτείται ώστε να είναι αποτελεσματική η άσκηση του έργου του

Δραστηριότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου
– Έλεγχος τήρησης του κανονισμού Δεοντολογίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς .
– Έλεγχος τήρησης των δεσμέυσεων που περιέχονται στα ενημερωτικά φυλλάδια και στα επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας.
– Έλεγχος  της νομιμότητας των αμοιβών και παροχών των μελών του Δ.Σ.
– Έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών της εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.
– Έλεγχος Εσόδων – Εξόδων και Αποτελεσματικότητος
– Έλεγχοι Οικονομικής Φύσης (Στοιχεία Ενεργητικού, Παθητικού .Καθαρή Περιουσία κλπ)
– Έλεγχος στις κατασκευές και στις αγορές  Μηχανικού Εξοπλισμού (Διαδικασίες ,κόστος  και απολογιστικός έλεγχος).
– Έλεγχος στις προμήθειες γενικά  Προμηθευτές και Μεταφορές Υλικών, Παραλαβή Αγορών (Διαδικασίες, διαχείρηση).
– Έλεγχος στις διαδικασίες του Μαrketing  και των Πωλήσεων .
– Έλεγχος στις διαδικασίες επιλογής, αξιολόγησης, αμοιβές προσωπικού.
– Έλεγχος στον Οικονομικό Σχεδιασμό και στους διάφοτους προυπολοισμούς.
– Έλεγχος του Τμήματος Μηχανογράφησης  και στο Δίκτυο υπολογιστών (Διαδικασίες, ασφάλεια συστημάτων).
– Έλεγχος στις συνεργασίες με άλλες εταιρείες.