Ετήσια οικονομική έκθεση για την περίοδο 01.01.2014 – 31.12.2014