Ετήσια οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01.01.2017-31.12.2017