Ετήσια οικονομική έκθεση για την περίοδο 01.01.2009 – 31.12.2009