Ετήσια οικονομική έκθεση για την περίοδο 01.01.2015-31.12.2015