Ετήσια οικονομική έκθεση για την περίοδο 01.01.2011-31.12.2011